Cách hạch toán chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

Chứng từ kế toán để phản ánh công việc sửa chữa lớn hoàn thành là “Biên bản giao nhận tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành”. Đây là chứng từ xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành việc sửa chữa lớn giữa bên Có TSCĐ và thực hiện sửa chữa.

Tài khoản sử dụng

– Tài khoản 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ: Phản ánh chi phí sửa chữa lớn TSCĐ và tình hình quyết toán chi phí sửa chữa lớn TSCĐ. Trường hợp sửa chữa thường xuyên TSCĐ thì không hạch toán vào tài khoản này mà tính thẳng vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

Phương pháp hạch toán

Công tác sửa chữa lớn TSCĐ của doanh nghiệp cũng có thể tiến hành theo phương thức tự làm hoặc giao thầu.

1. Theo phương thức tự làm:

1.1. Khi chí phí sửa chữa lớn phát sinh được tập hợp vào bên Nợ 241 “XDCB dỡ dang” (2413) và được chi tiết cho từng công trình, công việc sửa chữa lớn TSCĐ. Căn cứ chứng từ phát sinh chi phí để hạch toán:

– Nếu sửa chữa lớn TSCĐ phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ 241 – XDCB dỡ dang (2413) (Giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ 133- Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
Có các 111, 112, 152, 214,. . .

– Nếu sửa chữa lớn TSCĐ phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, ghi:

Nợ 241 – XDCB dỡ dang (2413) (Tổng giá thanh toán)
Có các 111, 112, 152, 214,334. . (Tổng giá thanh toán)

1.2. Khi công trình sửa chữa lớn đã hoàn thành, kế toán phải tính giá thành thực tế của từng công trình sửa chữa lớn để quyết toán sổ chi phí này theo các trường hợp sau:

– Trường hợp chi phí sửa chữa lớn TSCĐ có giá trị nhỏ, kết chuyển toàn bộ vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ có hoạt động sửa chữa lớn TSCĐ, ghi:

Nợ 623 – Chi phí sử dụng máy thi công
Nợ 627 – Chi phí sản xuất chung
Nợ 641 – Chi phí bán hàng
Nợ 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp
Có 241 – XDCB dỡ dang (2413).

– Trường hợp chi phí sửa chữa lớn TSCĐ có giá trị lóơn và liên quan đến nhiều kỳ sản xuất, kinh doanh, khi công việc sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành, tiến hành kết chuyển vào tài khoản chi phí trả trước (Phân bổ dần) hoặc chi phí phải trả (Trường hợp đã trích trước chi phí sửa chữa lớn) về sửa chữa lớn TSCĐ, ghi:

Nợ 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn
Nợ 242 – Chi phí trả trước dài hạn
Nợ 335 – Chi phí phải trả
Có 241 – XDCB dỡ dang (2413).

– Trường hợp sửa chữa lớn hoặc cải tạo, nâng cấp thoả mãn điều kiện ghi tăng nguyên giá TSCĐ, ghi:

Nợ 211 – TSCĐ hữu hình
Có 241 – XDCB dỡ dang (2413).

2. Theo phương thức giao thầu:

– Khi nhận khối lượng sửa chữa lớn do bên nhận thầu bàn giao, ghi:

Nợ 241 – XDCB dỡ dang (2413)
Có 331 – Phải trả cho người bán.
IAC Hà Nội đảm bảo cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng cao đúng với pháp luật Việt Nam, đảm bảo tính an toàn, bảo mật tuyệt đối cho doanh nghiệp. Với đội ngũ luật sư, kế toán viên chuyên nghiệp tham gia quyết toán nhiều với các loại hình doanh nghiệp khác nhau hiểu rõ đặc thù kinh doanh đa ngành nghề trên mọi lĩnh vực kinh doanh.

Save

Save

Save

Bài viết Liên quan

Next Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *