Cách để trở thành kế toán toàn năng

Kế toán luôn là ngành nghề không bao giờ sợ thất nghiệp nếu bạn là người nắm vững chuyên môn. Để trở thành kế toán toàn năng không khó nếu bạn nắm được những bí quyết dưới đây:

Nếu công ty bạn hoạt động về sản xuất, bạn cần nắm được giá thành:

–      Đối với số liệu báo cáo kho định kỳ hàng tháng và định mức sản phẩm, kế toán phải theo dõi, giám sát

–      Đối với việc luân chuyển hàng tồn kho (Nhập-Xuất-Tồn kho) kế toán phải kiểm tra giám sát, thời gian tồn kho tại từng kho thông qua kế toán tổng hợp kho.

–         Kế toán cần phân tích các biến động chi phí về nguyên vật liệu, tiền lương của nhân viên công ty …

–         Kế toán phải theo dõi và tính toán và lập bảng tính giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm; tỉ lệ hao hụt nguyên vật liệu, phụ liệu đi kèm và chi phí sản xuất dở dang.

–         Kế toán phải theo dõi, giám sát giá thành sản xuất

–        Kế toán phải chịu trách nhiệm theo dõi các tài khoản: 151,152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159/ 621,622,627, 632.

Kế toán cần thành thạo về tổng hợp thuế:

–         Kế toán cần làm công việc theo dõi và kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào từ hai phân hệ Kế toán phải thu và Kế toán phải trả.

–        Kế toán phải tổng hợp số liệu, đối chiếu và lập báo cáo thuế Giá Trị Gia Tăng hàng tháng

–         Kế toán phải theo dõi và kiểm tra, đối chiếu thuế Thu nhập cá nhân

–        Kế toán phải lập tờ khai ước tính thuế thu nhập định kỳ hàng quý của công ty.

–         Kế toán phải kiểm tra, theo dõi, đối chiếu thuế nhập khẩu và thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu cho công ty

–         Chịu trách nhiệm theo dõi các tài khoản: 133, 333

Kế toán cần thành thạo về tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định:

–         Nhiệm vụ của kế toán và lập và theo dõi danh mục tài sản cố định, lập thẻ tài sản

–         Kế toán cần phải theo dõi tình hình mua mới và cập nhật thẻ tài sản, thẻ tài sản phải bao gồm các giấy tờ liên quan (hợp đồng mua bán, hóa đơn, biên bản giao nhận tài sản cố định, ….)

–         Kế toán phải biết và thành thạo trích khấu hao theo đúng khoản mục chi phí và theo đúng bộ phận sử dụng

–         Kế toán phải tiến hành kiểm kê tài sản cố định định kỳ 6 tháng cho công ty.

–         Kế toán phải chịu trách nhiệm theo dõi các tài khoản: 211, 212, 213, 214/6274, 6414, 6424

Kế toán cần tổng hợp số liệu:

–         Kế toán cần phải tổng hợp số liệu hạch toán từ các phân hệ Phải thu, Phải trả, kế toán kho, kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán giá thành, lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản cho công ty.

–         Tiếp đó, kế toán cần phải kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết từng phần hành với sổ cái của Công ty.

–         Kế toán phải giải trình và lập phiếu kế toán hạch toán các bút toán điều chỉnh do sai sót hoặc các bút toán bổ sung

Kế toán phải lập báo cáo tài chính:

–         Kế toán phải lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản hàng tháng, quý,năm cho công ty.

–         Kế toán cần phải lập bảng cân đối kế toán (nháp) và Kết quả hoạt động kinh doanh (nháp) trình Kế Toán Trưởng

–         Tiếp đó là giải trình và lập phiếu kế toán hạch toán các bút toán điều chỉnh do sai sót hoặc các bút toán bổ sung (nếu có).

Trên đây là những thao tác mà kế toán giỏi cần phải thành thạo để hoàn thành tốt công việc của công ty.

Dịch vụ kế toán thuế chuyên sâu, tập trung vào thực hành và chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm thực tế. Giáo viên là các chuyên gia kế toán, kiểm toán đi làm lâu năm, giàu kinh nghiệm, đang làm việc tại các Doanh nghiệp lớn. Với phương pháp đào tạo chú trọng thực hành, cầm tay chỉ việc, giới hạn số lượng Học viên trong 1 lớp. Chúng tôi cam kết sau khóa học kế toán xuất nhập khẩu, Học viên có thể đi làm được ngay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *